All for Joomla All for Webmasters

Tài liệu về Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2016

1. DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD TÀI KHÓA 2016 – KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017
( Xem tại đây )
2. TRÍCH BÁO CÁO KIỂM TOÁN KPMG ( Xem tại đây )
3. DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Về việc kiểm soát tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 ( Xem tại đây )
4. DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ ( Xem tại đây )
5. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016 – ngày 12/07/2017 ( Xem tại đây )