All for Joomla All for Webmasters

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Tài khóa 2018

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Tài khóa 2018 ( Xem tại đây)

2. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Hoạt động SXKD Tài Khóa 2018 – Kế hoạch SXKD Năm 2019 ( Xem tại đây)

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán ( Xem tại đây)

4. Giấy ủy quyền Tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khoá 2018 ( Xem tại đây)

5. Quy chế Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên Tài khóa 2018 ( Xem tại đây)

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm Tài khóa 2018 ( Xem tại đây)

7. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khóa 2018 ( Xem tại đây)