THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 TÀI KHÓA 2021

 
1. Thông báo tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tài khóa 2021 ( Xem tại đây)
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Tài khóa 2021 ( Xem tại đây)
3. Giấy ủy quyền Tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khoá 2021:
    – Giấy ủy quyền 1 người ( Xem tại đây)
    – Giấy ủy quyền trên 1 người ( Xem tại đây)
4. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Hoạt động SXKD Tài Khóa 2021 – Kế hoạch SXKD Năm 2022 ( Xem tại đây)
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm Tài khóa 2021 ( Xem tại đây)
6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ( Xem tại đây)
7. Quy chế Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên Tài khóa 2021 ( Xem tại đây)
8. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khóa 2021 ( Xem tại đây)