CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 14-07-2023 – TÀI KHÓA 2022

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2022 ( Xem tại đây)
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2022 ( Xem tại đây)