ĐHCĐ 2021 (CẬP NHẬT)
 
1. Chương trình Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khóa 2020 theo hình thức họp trực tuyến ( cập nhật) ( Xem tại đây)
 
2. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khóa 2020 (cập nhật) ( Xem tại đây)
 
3. Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ( Xem tại đây)
 
4. Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty ( Xem tại đây)