CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020
 
1. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020 ( Xem tại đây )
 
2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020 ( Xem tại đây )
 
3. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY SỬA ĐỔI ( Xem tại đây)