THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 TÀI KHOÁ NĂM 2021

 
1. Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên tài khoá 2021 ( Xem tại đây)
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên tài khoá 2021 ( Xem tại đây)