KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ( Xem tại đây)
 
2. NGHỊ QUYẾT V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ( Xem tại đây)