Nhà máy Dệt

Diện tích: 7.000 m2

Thiết bị – mới 100%: từ Nhật Bản ( Suzuki); Đức ( Groz-Beckert); Belgium ( Picanol Optimax, Matthys)

Nhân viên: 300 người

Sản lượng hàng năm: 7.000.000 m vải mộc / năm