Nhà máy hoàn tất

Diện tích: 5.000 m2

Thiết bị –  mới 100%: từ Đức (Bruckner, Osthoff); Ý (Lafer, Zonco, Biella Shrunk)

Nhân viên: 200 persons

Sản lượng hàng năm: 6,000,000 m vải thành phẩm