Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

– Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ( Xem tại đây)
– Tờ trình của HĐQT số 01/TT-HDQTV/v miễn nhiệm TV HĐQT, BKS; bầu bổ sung 1 TV BKS ( Xem tại đây)
– Quy chế Bầu bổ sung Thành viên BKS ( Xem tại đây)
– Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ ( Xem tại đây)
– Sơ yếu lý lịch trích ngang của ứng viên BKS: ông Nguyễn Văn Tuyến ( Xem tại đây)