NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 ( Xem tại đây)