TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NGÀY 14-07-2023

1. Thông báo mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tài khóa 2022 ( Xem tại đây)
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Tài khóa 2022 ( Xem tại đây)
3. Mẫu giấy ủy quyền Tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khoá 2022:
    – Mẫu giấy ủy quyền 1 người ( Xem tại đây)
    – Mẫu giấy ủy quyền trên 1 người ( Xem tại đây)
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2022 ( Xem tại đây)
5. Thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 ( Xem tại đây)
6. Mẫu đơn Ứng cử Thành Viên Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2023-2028 ( Xem tại đây)
7. Mẫu đơn Ứng cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2023-2028 ( Xem tại đây)
8. Mẫu biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia ban kiểm soát ( Xem tại đây)
9. Mẫu biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT ( Xem tại đây)
10. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Hoạt động SXKD Tài Khóa 2022 – Kế hoạch SXKD Năm 2023 ( Xem tại đây)
11. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ( Xem tại đây)
12. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2022 ( Xem tại đây)
13. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khóa 2022 ( Xem tại đây)
14. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ ( Xem tại đây)
15. Quy chế bầu cử ( Xem tại đây)
16. Mẫu Sơ yếu lý lịch ( Xem tại đây)