THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

 
1. Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Tài khóa 2020 ( Xem tại đây)
 
2. Giấy ủy quyền Tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khoá 2020 ( Xem tại đây)
 
3. Chương trình Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khóa 2020 theo hình thức họp trực tuyến ( Xem tại đây)
 
4. Quy chế Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên Tài khóa 2020 theo hình thức họp trực tuyến ( Xem tại đây)
 
5. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Hoạt động SXKD Tài Khóa 2020 – Kế hoạch SXKD Năm 2021 ( Xem tại đây)
 
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm Tài khóa 2020 ( Xem tại đây)
 
7. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ( Xem tại đây)
 
8. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội Cổ đông Thường niên Tài khóa 2020 ( Xem tại đây)
 
9. Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ( Xem tại đây)