THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH 2023

1. THƯ MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH 2023  ( Xem tại đây)
 
2. GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH 2023 ( Xem tại đây)
 
3. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH 2023 ( Xem tại đây)
 
4. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH 2023 ( Xem tại đây)
 
5. DỰ THẢO QUY CHẾ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH 2023 ( Xem tại đây)
 
6. DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HĐQT & BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD TÀI KHÓA 2023, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 ( Xem tại đây)
 
7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2023 ( Xem tại đây)
 
8. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT ( Xem tại đây)
 
9. DỰ THẢO TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH 2023 ( Xem tại đây)
 
10. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH 2023 ( Xem tại đây)